» Jak zostać członkiem TCHP?
 
Członkostwo
 

newspaperJak zostać członkiem TCHP?

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze

Zgodnie z obowiązującym statutem ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:

Członkiem zwyczajnym może być osoba, w tym cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada dyplom ukończenia studiów lekarskich oraz specjalizację w zakresie chirurgii lub innej dyscypliny zabiegowej, lub otwartą kartę specjalizacyjną w zakresie dyscyplin zabiegowych.

W celu przystąpienia do TChP należy wypełnić załączoną poniżej deklarację i złożyć ją do oddziału terenowego TChP.

Po uzyskaniu akceptacji od Przewodniczącego oddziału należy wpłacić na konto biura Zarządu TChP składkę członkowską (więcej informacji w zakładce: SKŁADKI).

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Naszym celem jest m.in. promowanie i rozwijanie nauki wśród chirurgów, zachęcanie do pracy naukowej oraz organizowanie ochrony zdrowia we współpracy z Izbami Lekarskimi. Towarzystwo reprezentuje polską chirurgię i członków za granicą, wydaje miesięcznik „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz współpracuje w powoływaniu konsultantów i ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Ponadto opiniuje programy nauczania i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych.

Galeria zdjęć